หน้าหลัก เกี่ยวกับสถาบัน ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ ติดต่อ  


 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล
เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มี
อำนาจต่อรองในประชาคมโลก

อาคารนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
 
ส วั ส ดี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์

ยินดีที่ได้รู้จัก
ศูนย์ข้อมูล


แบบประเมิน

แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร

 
 slider : Reference http://www.jssor.com/development/index.htmlเดือนตุลาคม --- เกี่ยวกับ มก. ---ข่าวสารกิจกรรม สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย


แรมสิบห้าค่ำ เดือนสิบ
วันสารทไทย


ขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนสิบเอ็ด
วันออกพรรษา


กฐิน


กำหนดการพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปี ๒๕๕๙


 
เดือนกันยายน --- เกี่ยวกับ มก. ---ข่าวสารกิจกรรม สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย


ส วั ส ดี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ยินดีที่ได้รู้จัก


๑ กันยายน
วันสืบ นาคะเสถียร


๑๙ กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย
ความรู้เรื่องพิพิธภัณฑสถาน
วันสำคัญของไทย
แหล่งสารสนเทศอื่น [link]

๑๙ กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย

๒๐ กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

๒๔ กันยายน วันมหิดลวิสัยทัศน์ : สถาบันฯ ราชนครินทร์ มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลในการสร้างองค์ความรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา

เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ
นโยบายการดำเนินงาน
การบริหารองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหาร
บุคลากร
ประกันคุณภาพ
ที่ตั้ง

งานวิจัย
 
ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกกิจกรร

คลังเเปิด. [ออนไลน์]
สารพันเรื่องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
นิทรรศการออนไลน์ แบ่งปันความรู้
  แหล่งสารสนเทศอื่น [link]
 

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
จัดแสดงในรูปนิทรรศการ/พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการเกษตรและศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย
ศูนย์ข้อมูล
  รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ


สถาบันภาษาศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
อาคารศูนย์เรียนรวม ๒
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒-๙๔๒-๘๕๐๐-๑๑
ต่อ ๑๖๕๓

โทรสาร. ๐๒-๙๔๒-๘๗๘๔

 

© 2016 --jameekorn.y@ku.th--
web counter