หน้าหลัก เกี่ยวกับสถาบัน ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ ติดต่อ   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล
เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มี
อำนาจต่อรองในประชาคมโลก
 
อาคารนิทรรศการ
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
 
ส วั ส ดี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์

ยินดีที่ได้รู้จัก
ศูนย์ข้อมูล

 
แบบประเมิน

แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์นี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ    สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
เดือนสิงหาคม --- เกี่ยวกับ มก. --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย

๑๒ สิงหาคม
วันแม่แห่งชาติกำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่มา : ku.ac.th

บทความพิเศษ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ (วารสารวัฒนธรรมไทย)

งามอย่างไทย เพลงกล่อมเด็ก บทเพลงแห่งความรัก (วารสารวัฒนธรรมไทย)

คำว่า "แม่" ในภาษาไทย (วารสารวัฒนธรรมไทย)

เอกสารความรู้ประกอบโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณปี ๒๕๕๙ ดังนี้

โครงการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ: ณ
ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
คุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

โครงการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม
“อยุธยา” เมืองมรดกโลก:
ขอพรเสริมบารมี ชำระจิต พัฒนาชีวิต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

โครงการเรียนรู้ “เส้นทางข้าวไทย”
มรดกไทยในมรดกโลก
จังหวัดสุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑ -วันศุกร์ที่ ๒
กันยายน ๒๕๕๙

เดือนกรกฏาคม --- เกี่ยวกับ มก. --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
วันอาสาฬหบูชา


แรม ๑ ค่ำเดือน ๘ วันเข้าพรรษา


๒๙ กรกฎาคม
วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันสำคัญของไทย
-- แหล่งสารสนเทศอื่น [link] --

1 กรกฎาคม วันลูกเสือแห่งชาติ

4 ก.ค วันประสูติ เจ้าฟ้าจุฬาภณ์วลัยลักษณ์

13 ก.ค วันประสูติ พระองค์เจ้าโสมสวลี

28 ก.ค. พระราชสมภพ พระบรมโอรสาธิราชฯ
29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา

แรม 1 ค่ำเดือน 8 -ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 วันเข้าพรรษา

ที่มา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม


วิสัยทัศน์ : สถาบันฯ ราชนครินทร์ มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลในการสร้างองค์ความรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
 

เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ
นโยบายการดำเนินงาน
การบริหารองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหาร
บุคลากร
ประกันคุณภาพ
ที่ตั้ง

งานวิจัย
 
ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกกิจกรร

คลังเเปิด. [ออนไลน์]
สารพันเรื่องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
นิทรรศการออนไลน์ แบ่งปันความรู้
  แหล่งสารสนเทศอื่น [link]
 

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
จัดแสดงในรูปนิทรรศการ/พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการเกษตรและศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย
ศูนย์ข้อมูล
  รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ


สถาบันภาษาศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
อาคารศูนย์เรียนรวม ๒
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒-๙๔๒-๘๕๐๐-๑๑
ต่อ ๑๖๕๓

โทรสาร. ๐๒-๙๔๒-๘๗๘๔

 

© 2016 --jameekorn.y@ku.th--
web counter
 
 
 
ใบสมัคร-12-9-59