หน้าหลัก เกี่ยวกับสถาบัน งานวิจัย ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ ติดต่อ  


ทรงพระเจริญ

กำหนดการ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร


-----------------------------------------
ที่มา web KU.


นิ ท ร ร ศ ก า ร
"มนุษยศาสตร์
ถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช"


รำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นิทรรศการ
ร อ ย พ ร ะ บ า ท ย า ต ร า

   ๑. เสด็จฯเกษตรกลางบางเขนครั้งแรก
   ๒. เสด็จฯ เปิดงานวันเกษตร
   ๓. พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก
   ๔. ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาแรก
   ๕. ทรงปล่อยปลาหมอเทศ
   ๖. ทรงปลูกต้นนทรี
   ๗. ทรงดนตรี

slider : Reference http://www.jssor.com/development/index.html

          งานแถลงข่าวโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้อบรม ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ หัองแกรนเดวิด โรงแรมเอวานา กรุงเทพมหานคร
- หนังสือเชิญ
- กำหนดการ
- แผนที่


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติเดือนกรกฏาคม --- เกี่ยวกับ มก. --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
วันอาสาฬหบูชา


แรม ๑ ค่ำเดือน ๘ วันเข้าพรรษา


๒๙ กรกฎาคม
วันภาษาไทยแห่งชาติ
 

 

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
วันคล้ายวันประสูติ
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
ส วั ส ดี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์

ยินดีที่ได้รู้จัก

     วิสัยทัศน์ มก.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 
แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจการบริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
วิสัยทัศน์ : สถาบันฯ ราชนครินทร์ มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลในการสร้างองค์ความรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
 

เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ
นโยบายการดำเนินงาน
การบริหารองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหาร
บุคลากร
ประกันคุณภาพ
ที่ตั้ง

งานวิจัย
 
 
ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกกิจกรร


  แหล่งสารสนเทศอื่น [link]
 
คลังเปิด - แบ่งปันความรู้

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
จัดแสดงในรูปนิทรรศการ/พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการเกษตรและศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย
ศูนย์ข้อมูล
  รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ


สถาบันภาษาศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
อาคารศูนย์เรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
 

© 2017 --jameekorn.y@ku.th--
web counter