หน้าหลัก เกี่ยวกับสถาบัน งานวิจัย   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ ติดต่อ  

slider : Reference http://www.jssor.com/development/index.html


เสวนาคอนเสิร์ต
วัฒนธรรมนำไทย:
ไทยนิยม… สู่นิยมไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๐๐-๒๑.๓๐ น.
ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณปี 2561

ภาพกิจกรรม

โครงการเรียนรู้
“เส้นทางข้าวไทย”
มรดกไทยในมรดกโลก :
ณ จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 18–19 กุมภาพันธ์ 2561

- อุทยานประวัติศาสตร์
- โครงการเกษตรอินทรีย์ฯ

ภาพกิจกรรม
โครงการ "เรียนรู้
วิถีวัฒนธรรมการเกษตร
สืบสานภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์
: ณ ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 3–5 กุมภาพันธ์ 2561

- กล้อง 1

ภาพกิจกรรม
ไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี
โครงการเรียนรู้
วิถีเกษตรอินทรีย์
ณ ไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี
วันที่ 20 มกราคม 2561
1 วัน (ไปกลับ)

- ไร่ปลูกรัก
- ตลาดน้ำดอนหวาย
- กล้อง 2 by มายเมเนจ
ภาพกิจกรรม

โครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
“ตามรอยวิถีเกษตร : ณ
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
จังหวัดเชียงใหม่”
วันที่ 11–14 มกราคม 2561

- กล้อง 1
- กล้อง 2 (สมาร์ทโฟน)
ภาพกิจกรรม
โครงการ “ตามรอยวิถีธรรม
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ณ สำนักปฏิบัติธรรมสายวัดป่า
จังหวัดสกลนคร–ศรีสะเกษ”
วันที่ 15-18 ธันวาคม 2560

- กล้อง 1
- กล้อง 2rilc@ku.th - YouTube

ไร่ปลูกรัก พี่ขวัญ-หุ่นฟางโบราณ@ไร่ปลูกรัก การแสดงนาฏศิลป์ล้านนา
       

     วิสัยทัศน์ มก.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากลเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 
แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจการบริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
วิสัยทัศน์ : สถาบันฯ ราชนครินทร์ มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลในการสร้างองค์ความรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
 

เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ
นโยบายการดำเนินงาน
การบริหารองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหาร
บุคลากร
ประกันคุณภาพ
ที่ตั้ง

งานวิจัย
 
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  บันทึกกิจกรร
ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
จัดแสดงในรูปนิทรรศการ/พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการเกษตรและศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย
ศูนย์ข้อมูล
  รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ


สถาบันภาษาศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
 

© 2018 --jameekorn.y@ku.th--
web counter