หน้าหลัก เกี่ยวกับสถาบัน งานวิจัย   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ ติดต่อ  


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

งานวิจัย
- สูจิบัตร -
โครงการเผยแพร่วัฒนธรรม
ทางดนตรีไทยสู่ดนตรีเอกอาเซียน
เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
คอนเสิร์ต "ดุริยคีตาอุษาคเนย์"
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
“มหาราชกษัตริย์เกษตร”
ณ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 มกราคม 2560


-- โปสเตอร์ -- Poster --

 
โปสเตอร์

- โครงการ
- โปสเตอร์
- ใบสมัคร
- ลงทะเบียนออนไ
ลน์

- บันทึกภาพกิจกรรม

แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจการบริการข้อมูลข่าวสาร
 

     
วิสัยทัศน์ : สถาบันฯ ราชนครินทร์ มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลในการสร้างองค์ความรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
 

เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ
นโยบายการดำเนินงาน
การบริหารองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหาร
บุคลากร
ประกันคุณภาพ
ที่ตั้ง

งานวิจัย
 
 
ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกกิจกรร


  แหล่งสารสนเทศอื่น [link]
 

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
จัดแสดงในรูปนิทรรศการ/พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการเกษตรและศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย
ศูนย์ข้อมูล
  รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ

สถาบันภาษาศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
อาคารศูนย์เรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน ลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-942-8500-11
ต่อ 1653


 

© 2017 --jameekorn.y@ku.th--