ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คติและความหมายแห่งโบราณราชประเพณี” เฉลิมฉลองวาระ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์     ร่วมกับภาควิชาวรรณคดีและภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ    คติและความหมายแห่งโบราณราชประเพณี” เฉลิมฉลองวาระ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. 

ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/FE9CeUwv2FiuogFT8


 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900