หน้าหลัก เกี่ยวกับสถาบัน งานวิจัย   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ติดต่อ  

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณปี 2561
ภาพกิจกรรม
โครงการ “ตามรอยวิถีธรรม
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ณ สำนักปฏิบัติธรรมสายวัดป่า
จังหวัดสกลนคร–ศรีสะเกษ”
วันที่ 15-18 ธันวาคม 2560

- กล้อง 1
- กล้อง 2

ภาพกิจกรรม

โครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
“ตามรอยวิถีเกษตร : ณ
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
จังหวัดเชียงใหม่”
วันที่ 11–14 มกราคม 2561

- กล้อง 1
- กล้อง 2 (สมาร์ทโฟน)
ภาพกิจกรรม
ไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี

โครงการเรียนรู้
วิถีเกษตรอินทรีย์
ณ ไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี
วันที่ 20 มกราคม 2561
1 วัน (ไปกลับ)


- ไร่ปลูกรัก
- ตลาดน้ำดอนหวาย
ภาพกิจกรรม
โครงการ "เรียนรู้
วิถีวัฒนธรรมการเกษตร
สืบสานภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์
: ณ ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 3–5 กุมภาพันธ์ 2561

- กล้อง 1
ภาพกิจกรรม

โครงการเรียนรู้
“เส้นทางข้าวไทย”
มรดกไทยในมรดกโลก :
ณ จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 18–19 กุมภาพันธ์ 2561

- อุทยานประวัติศาสตร์
- โครงการเกษตรอินทรีย์ฯ


โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมทางดนตรีไทยสู่ดนตรีเอกอาเซียน
เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
คอนเสิร์ต “ดุริยคีตาอุษาคเนย์ กัลยาณิวัฒนานุสรณ์”


ภาพกิจกรรม
คอนเสิรต์ "ดุริยคีตาอุษาคเนย์ กัลยาณิวัฒนานุสรณ์"


rilc@ku.th - YouTube

ไร่ปลูกรัก พี่ขวัญ-หุ่นฟางโบราณ@ไร่ปลูกรัก การแสดงนาฏศิลป์ล้านนา
       


งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณปี ๒๕๖๐

โครงการตามรอยธรรม
“วิถีแห่งศรัทธา
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”

จังหวัดสกลนคร
๒๒-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙


โครงการตามรอยพระราชดำริ: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ห้วยส้มป่อย
จังหวัดเชียงใหม

๑๘-๒๑ มกราคม ๒๕๖๐


โครงการเผยแพร่วัฒนธรรม
ทางดนตรีไทยสู่ดนตรีเอกอาเซียน
เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
คอนเสิร์ต
"ดุริยคีตาอุษาคเนย์"
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “มหาราชกษัตริย์เกษตร”
ณ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕ มกราคม ๒๕๖๐


โครงการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม “อยุธยา”
เมืองมรดกโลก:
ขอพรเสริมบารมี ชำระจิต
พัฒนาชีวิต
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


โครงการย้อนวิถีชีวิต
เรียนรู้วิถีเกษตร
สืบสานภูมิปัญญาวิถีข้าวไทย
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณปี ๒๕๕๙


โครงการเรียนรู้วิถีธรรม
ตามรอย
“ท่านพุทธทาสภิกขุ ครั้งที่ ๒”
จังหวัดเชียงราย
๒๕-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

โครงการพิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมการเกษตร
..พิพิธภัณฑ์ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


โครงการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ:
ศูนย์การศึกษาพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน
จังหวัดจันทบุรี
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙โครงการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม
“อยุธยา”
เมืองมรดกโลก:
ขอพรเสริมบารมี ชำระจิต
พัฒนาชีวิต
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙


โครงการเรียนรู้
“เส้นทางข้าวไทย”
มรดกไทยในมรดกโลก
จังหวัดสุโขทัย
๑-๒ กันยายน ๒๕๕๙
โครงการเรียนรู้วิถีธรรม
ตามรอยท่านพุทธทาสภิกขุ
ณ สวนโมกข์กรุงเทพ
๑๒ กันยายน ๒๕๕๙


       งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณปี ๒๕๕๘โครงการเรียนรู้วิถีธรรม
ตามรอย
“ท่านพุทธทาสภิกขุ”
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗โครงการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม
“อัมพวา”: ขอพรเสริมบารมี
ชำระจิต พัฒนาชีวิต
จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

โครงการตามรอย
โครงการพระราชดำริ:
โครงการชั่งหัวมัน ครั้งที่ ๒
จังหวัดเพชรบุรี
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

--วีดิทัศน์ นำชม--

โครงการทำนุบำรุงส่งเสริม
จิตอนุรักษ์วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม: นิสิตอาสา
ร่วมปลูกปะการังเทียม
จังหวัดชลบุรี
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘


โครงการดนตรีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘
คอนเสิร์ต
“เฉลิมบรมราชกุมารี
ดุริยดนตรีสโมสร”

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๘ กันยายน ๒๕๕๘


โครงการทัศนศึกษา
เรียนรู้วิถีชีวิตไทย
ในงานหัตถกรรม:
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
จังหวัดนครราชสีมา
๑๒ กันยายน ๒๕๕๘โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้
มรดกวัฒนธรรมไทย:
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
จังหวัดราชบุรี และนครปฐม
๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณปี ๒๕๕๗


โครงการจัดแสดงดนตรีไทย “ศิลปินแห่งชาติ
สรรค์สร้างเพลงเกษตร”
๗ มีนาคม ๒๕๕๗
โครงการจัดทำฐานข้อมูล
พิพิธภัณฑ์ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มิถุนายน ๒๕๕๗
ดำเนินการต่อเนื่อง

โครงการ
“ตามรอยสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณาย”
จังหวัดกาญจนบุรี
๒๗ กันยายน ๒๕๕๗โครงการเรียนรู้
วัฒนธรรมการเกษตร: เยือนไร่องุ่นสู่กระบวนการผลิตไวน์
และการทำฟาร์มโคนม
จังหวัดนครราชสีมา
๒ ตุลาคม ๒๕๕๗


โครงการตามรอย
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง:
รำลึก ๑๐๔ ปี วันเสด็จสวรรคต
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
โครงการนิสิตรุ่นใหม่
ใฝ่ใจธรรมะ รุ่นที่ ๒
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕ ตุลาคม ๒๕๕๗


โครงการศึกษาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
วัฒนธรรมการเกษตรชุมชน
อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗โครงการตามรอย
โครงการพระราชดำริ:
โครงการชั่งหัวมัน
และโครงการหุบกะพง
จังหวัดเพชรบุรี
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗


   


งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณปี ๒๕๕๖

โครงการ
“นิสิตรุ่นใหม่ ใฝ่ใจธรรมะ”
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๑ กันยายน ๒๕๕๖
โครงการ
“ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
๓ ตุลาคม ๒๕๕๖


 
 

 


ส วั ส ดี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์

ยินดีที่ได้รู้จัก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ
 
แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจการบริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
วิสัยทัศน์ : สถาบันฯ ราชนครินทร์ มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลในการสร้างองค์ความรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
 

เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ
นโยบายการดำเนินงาน
การบริหารองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหาร
บุคลากร
ประกันคุณภาพ
ที่ตั้ง

งานวิจัย
 
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  บันทึกกิจกรร
ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
ศูนย์ข้อมูล
  รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ


สถาบันภาษาศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
 

© 2019 --jameekorn.y@ku.th--