หน้าหลัก เกี่ยวกับสถาบัน  INALCO-KU RILC Center งานวิจัย   งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ข่าวกิจกรรม  ติดต่อ  

การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง รอบชิงชนะเลิศโปสเตอร์โครงการนวัตกรรมมนุษยศาสตร์ “วัฒนธรรมนำไทย : สายน้ำแห่งชีวิต”


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี และสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดโครงการนวัตกรรมมนุษยศาสตร์ “วัฒนธรรมนำไทย : สายน้ำแห่งชีวิต” ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00-21.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมจากสายน้ำผ่านการแสดงดนตรีในรูปแบบแอนิเมชั่น คอนเสิร์ต (Animation Concert) โดยมีวงดนตรีเครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวงดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี ร่วมถ่ายทอดกรณีศึกษาและสาธิตการแสดง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน


บันทึกการถ่ายทอดสดกิจกรรม "วัฒนธรรมไทย : สายน้ำแห่งชีวิต" (26 ส.ค.62)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มอบนิทรรศการ “อาศรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน” ให้แก่คณะมนุษยศาสตร์


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มอบนิทรรศการ “อาศรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน”
ให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อจัดแสดงและเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัจน์ เดชอุ่ม รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ อาจหาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์รับมอบนิทรรศการจากศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์, อาจารย์ขวัญแก้ว กาแก้ว รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ อาจารย์ ดร.สุธิดา สัตยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


ภาพกิจกรรม
 
   
 
วิสัยทัศน์ : สถาบันฯ ราชนครินทร์ มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลในการสร้างองค์ความรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
 

เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ
นโยบายการดำเนินงาน
การบริหารองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหาร
บุคลากร
ประกันคุณภาพ
ที่ตั้ง

INALCO-KU RILC Center
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม
 
งานวิจัย
 
ข่าวกิจกรรม
 

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
ศูนย์ข้อมูล
  รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ
  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 


สถาบันภาษาศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
 

© 2019 --oamc@ku.th--