หน้าหลัก เกี่ยวกับสถาบัน งานวิจัย   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ ติดต่อ  


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติเดือนมกราคม --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย---


พรปีใหม่-ส.ค.ส. พระราชทาน
ในรัชกาลที่ ๑๐


ประเพณีวันขึ้นปีใหม่่


ไหว้พระธาตุปีเกิด
เสริมสิริมงคล


บัตรส่งความสุข

รำลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


สอบถามการสมัคร - แจ้งยกเลิก - amcspn@ku.ac.th หรือ 081-689-3162 -
 
ติดต่อสอบถามการเดินทาง คุณน้ำอ้อย ชินวงศ์ 084 722 9549


 
ตามรอยวิถีธรรม

1. โครงการ “ตามรอยวิถีธรรม
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ณ สำนักปฏิบัติธรรมสายวัดป่า
จังหวัดสกลนคร–ศรีสะเกษ”
วันที่ 15-18 ธันวาคม 2560
(4 วัน 3 คืน)
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันภาษาศาสตร์ฯ และ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม
ด้านคุณธรรม


2. โครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
“ตามรอยวิถีเกษตร : ณ
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
จังหวัดเชียงใหม่”
วันที่ 11–14 มกราคม 2561
(เดินทางช่วงเย็นวันที่ 11)

นิสิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม
ด้านการคิดและการเรียนรู้,
ด้านคุณธรรม

ตามรอยวิถีเกษตร


 
วิถีเกษตรอินทรีย์

3. โครงการเรียนรู้
วิถีเกษตรอินทรีย์
ณ ไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี
วันที่ 20 มกราคม 2561
1 วัน (ไปกลับ)

นิสิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม
ด้านการคิดและการเรียนรู้4. โครงการ "เรียนรู้
วิถีวัฒนธรรมการเกษตร
สืบสานภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์
: ณ ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 3–5 กุมภาพันธ์ 2561
(3 วัน 2 คืน)

นิสิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม
ด้านการคิดและการเรียนรู้,
ด้านคุณธรรม


ภูทับเบิก
 
เส้นทางข้าวไทย

5. โครงการเรียนรู้
“เส้นทางข้าวไทย”
มรดกไทยในมรดกโลก :
ณ จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 18–19 กุมภาพันธ์ 2561
(2 วัน 1 คืน)

นิสิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม
ด้านการคิดและการเรียนรู้
สอบถามการสมัคร - แจ้งยกเลิก - amcspn@ku.ac.th หรือ 081-689-3162 -เดือนกันยายน --- เกี่ยวกับ มก. --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย

ส วั ส ดี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์

ยินดีที่ได้รู้จัก

1 กันยายน
วันสืบ นาคะเสถียร19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย
พิพิธภัณฑ์ช่วยพัฒนาสังคม
ได้อย่างไร ??
พิพิธภัณฑ์
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เดือนสิงหาคม --- เกี่ยวกับ มก. ---นิทรรศการออนไลน์


๑๒ สิงหาคม
วันแม่แห่งชาติ
กำหนดการ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช


ที่มา : ku.ac.th

จ า ก ต้ น กำ เ นิ ด ผ้า
จากเส้นใยธรรมชาติสู่
วัฒนธรรมการแต่งกาย
ของคนไทย


วัฒนธรรมผ้าเผ่าไท

วัฒนธรรมผ้าเผ่าไท


ภูมิปัญญาไทย
ในเครื่องใช้พื้นบ้าน :

เครื่องจักสาน
เดือนกรกฏาคม --- เกี่ยวกับ มก. --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
วันอาสาฬหบูชา


แรม ๑ ค่ำเดือน ๘ วันเข้าพรรษา


๒๙ กรกฎาคม
วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

- ภาพกิจกรรม -
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ระหว่างวันที่ 12-31 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรงเอวานา กรุงเทพมหานคร


 งานแถลงข่าวโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้อบรม ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ หัองแกรนเดวิด โรงแรมเอวานา กรุงเทพมหานคร
- กำหนดการ
- แผนที่ 
แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจการบริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
วิสัยทัศน์ : สถาบันฯ ราชนครินทร์ มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลในการสร้างองค์ความรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
 

เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ
นโยบายการดำเนินงาน
การบริหารองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหาร
บุคลากร
ประกันคุณภาพ
ที่ตั้ง

งานวิจัย
 
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  บันทึกกิจกรร
ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
จัดแสดงในรูปนิทรรศการ/พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการเกษตรและศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย
ศูนย์ข้อมูล
  รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ


สถาบันภาษาศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
 

© 2017 --jameekorn.y@ku.th--