หน้าหลัก เกี่ยวกับสถาบัน งานวิจัย   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ ติดต่อ  


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ


โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณปี ๒๕๖๐

โครงการตามรอยธรรม
“วิถีแห่งศรัทธา
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”

จังหวัดสกลนคร
๒๒-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙


โครงการตามรอยพระราชดำริ: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ห้วยส้มป่อย
จังหวัดเชียงใหม

๑๘-๒๑ มกราคม ๒๕๖๐


โครงการเผยแพร่วัฒนธรรม
ทางดนตรีไทยสู่ดนตรีเอกอาเซียน
เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
คอนเสิร์ต
"ดุริยคีตาอุษาคเนย์"
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “มหาราชกษัตริย์เกษตร”
ณ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

-- โปสเตอร์ -- Poster --

โครงการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม “อยุธยา”
เมืองมรดกโลก:
ขอพรเสริมบารมี ชำระจิต
พัฒนาชีวิต
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


โครงการย้อนวิถีชีวิต
เรียนรู้วิถีเกษตร
สืบสานภูมิปัญญาวิถีข้าวไทย
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เดือนมกราคม --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย---


พรปีใหม่-ส.ค.ส. พระราชทาน
ในรัชกาลที่ ๑๐


ประเพณีวันขึ้นปีใหม่่


ไหว้พระธาตุปีเกิด
เสริมสิริมงคล


บัตรส่งความสุข

รำลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


เกี่ยวกับ มก.
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ครบรอบ ๗๔ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัญลักษณ์เกษตรศาสตร์


สามเสือเกษตร


ในหลวง รัชกาลที่ ๙
กับงานวันเกษตร


งานตลาดนัด
เกษตรกลางบางเขน

เสวนาวิชาการ
เดือนกุมภาพันธ์ --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย---


วิถีวัฒนธรรม
"อาหารวันตรุษจีน"


พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์


ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
วันมาฆบูชา


๒๔ กุมภาพันธ์
วันศิลปินแห่งชาติ

จักรยานเกษตร


เดือนมีนาคม --- เกี่ยวกับ มก. แหล่งเรียนรู้ในเกษตรกลาง บางเขน - สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย


วัฒนธรรมการเกษตร
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
[นิทรรศการออนไลน์]สวนวัฒนธรรมไทยธีระ สูตะบุตร
[นิทรรศการกลางแจ้ง]


พิพิธภัณฑ์วิถีข้าว
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร


นิทรรศการ
อาศรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ห้องสมุด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๓๑ มีนาคม
วันมหาเจษฎาบดินทร์
เดือนเมษายน --- เกี่ยวกับ มก. --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จดหมายเหตุ
พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๔๐


พระนามาภิไธยย่อ "สธ"
กับกลุ่มอาคาร
สำนักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร
 

บุญเดือนห้า

บุญเดือนห้า

บุ ญ ส ง ก ร า น ต์
ของชาวอีสาน
เดือนพฤษภาคม --- **--- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย

รำลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


รำลึกวันฉัตรมงคล
รัชกาลที่ ๙


ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖
วันวิสาขบูชา

วันพืชมงคล

พระมหากษัตริย์
กับการทำนุบำรุงการเกษตรเดือนมิถุนายน ------ สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย


รำลึกพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
ทรงหว่านข้าว


พระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
วันที่ ๕ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๔๘๙
รู้ไว้ใช่ว่า
ภาษาที่ใช้ในการทำนา โดย ขุนวิเศษกสิกิจ (พ.ศ. ๒๔๘๐)

แกะรอยแม่โพสพ
โดย อ.วรรณา นาวิกมูล


เฉลว

ปฏิทินทำนา

ขั้นตอนการทำนาในประเทศไทย


แหล่งสารสนเทศอื่น [link]

วันสำคัญ
ของไทย

เดือน
มิถุนายน

 วันที่ ๕ มิถุนายน วันสำคัญของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และของชาติ
๕ มิถุนายน - วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
๒๖ มิถุนายน - วันสุนทรภู่

 
 


เดือนกรกฏาคม --- เกี่ยวกับ มก. --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
วันอาสาฬหบูชา


แรม ๑ ค่ำเดือน ๘ วันเข้าพรรษา


๒๙ กรกฎาคม
วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

- ภาพกิจกรรม -
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ระหว่างวันที่ 12-31 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรงเอวานา กรุงเทพมหานคร


 งานแถลงข่าวโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้อบรม ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ หัองแกรนเดวิด โรงแรมเอวานา กรุงเทพมหานคร
- กำหนดการ
- แผนที่

เดือนสิงหาคม --- เกี่ยวกับ มก. ---นิทรรศการออนไลน์


๑๒ สิงหาคม
วันแม่แห่งชาติ
กำหนดการ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช


ที่มา : ku.ac.th

จ า ก ต้ น กำ เ นิ ด ผ้า
จากเส้นใยธรรมชาติสู่
วัฒนธรรมการแต่งกาย
ของคนไทย


วัฒนธรรมผ้าเผ่าไท

วัฒนธรรมผ้าเผ่าไท


ภูมิปัญญาไทย
ในเครื่องใช้พื้นบ้าน :

เครื่องจักสาน
เดือนกันยายน --- เกี่ยวกับ มก. --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย

ส วั ส ดี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์

ยินดีที่ได้รู้จัก

1 กันยายน
วันสืบ นาคะเสถียร19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย
พิพิธภัณฑ์ช่วยพัฒนาสังคม
ได้อย่างไร ??
พิพิธภัณฑ์
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจการบริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
วิสัยทัศน์ : สถาบันฯ ราชนครินทร์ มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลในการสร้างองค์ความรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
 

เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ
นโยบายการดำเนินงาน
การบริหารองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหาร
บุคลากร
ประกันคุณภาพ
ที่ตั้ง

งานวิจัย
 
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  บันทึกกิจกรร
ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
จัดแสดงในรูปนิทรรศการ/พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการเกษตรและศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย
ศูนย์ข้อมูล
  รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ


สถาบันภาษาศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
 

© 2017 --jameekorn.y@ku.th--