หน้าหลัก เกี่ยวกับสถาบัน งานวิจัย   โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ ติดต่อ  

 

บันทึกภาพกิจกรรม -- ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ภาวนาถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

 
ประกาศสำนักพระราชวัง "ในหลวง"สวรรคต วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น.
เดือนตุลาคม --- เกี่ยวกับ มก. ---ข่าวสารกิจกรรม สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย

แรมสิบห้าค่ำ เดือนสิบ
วันสารทไทย


ขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนสิบเอ็ด
วันออกพรรษา


กฐิน

พระบรมรูปทรงม้า
๒๓ ตุลาคม
วันปิยมหาราชกำหนดการพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปี ๒๕๕๙

 เดือนกันยายน --- เกี่ยวกับ มก. --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย

ส วั ส ดี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์

ยินดีที่ได้รู้จัก

๑ กันยายน
วันสืบ นาคะเสถียร


๑๙ กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย
ความรู้เรื่องพิพิธภัณฑสถาน

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

บันทึกภาพกิจกรรม -- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณปี ๒๕๕๙

โครงการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ:
ศูนย์การศึกษาพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน


โครงการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม
“อยุธยา” เมืองมรดกโลก:
ขอพรเสริมบารมี
ชำระจิต พัฒนาชีวิต


โครงการเรียนรู้
“เส้นทางข้าวไทย”
มรดกไทยในมรดกโลก
จังหวัดสุโขทัย


โครงการเรียนรู้วิถีธรรม
ตามรอยท่านพุทธทาสภิกขุ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
ณ สวนโมกข์กรุงเทพ


โครงการเรียนรู้วิถีธรรมตามรอย
“ท่านพุทธทาสภิกขุ ครั้งที่ ๒”
วันที่ ๒๕-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
อำเภอเวียงชัย เชียงรายบันทึกภาพกิจกรรม -- วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙

ใบสมัคร-12-9-59

ข่าวสารกิจกรรม

วันพัฒนาและ
ปลูกต้นไม้ มก.
วันเสาร์ที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๕๙


โครงการ
เรียนรู้วิถีธรรม
ตามรอย
ท่านพุทธทาสภิกขุ
วันจันทร์ที่ ๑๒
กันยายน
ณ สวนโมกข์
กรุงเทพ

ติดต่อสอบถาม
สุภาภรณ์ ไชยภัฏ

02 942 8711-2
สายใน มก. 1078
081 689 3162

ใบสมัคร
ใบปิด

เดือนสิงหาคม --- เกี่ยวกับ มก. --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย


๑๒ สิงหาคม
วันแม่แห่งชาติกำหนดการ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

ที่มา : ku.ac.th


โครงการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ:
ศูนย์การศึกษาพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน


โครงการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม
“อยุธยา” เมืองมรดกโลก:
ขอพรเสริมบารมี
ชำระจิต พัฒนาชีวิต


โครงการเรียนรู้
“เส้นทางข้าวไทย”
มรดกไทยในมรดกโลก
จังหวัดสุโขทัย


สมัครด่วน
รับโครงการละ 80 คนเท่านั้น
นิสิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม สุภาภรณ์ ไชยภัฏ
02 942 8711-2 สายใน มก. 1078
081 689 3162
ใบสมัคร
ใบปิดประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

รับสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณปี 2559
๓ โครงการ

โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์

ทางเว็บไซต์เดือนกรกฏาคม --- เกี่ยวกับ มก. --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
วันอาสาฬหบูชา


แรม ๑ ค่ำเดือน ๘ วันเข้าพรรษา


๒๙ กรกฎาคม
วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันสำคัญของไทย
-- แหล่งสารสนเทศอื่น [link] --

1 กรกฎาคม วันลูกเสือแห่งชาติ

4 ก.ค วันประสูติ เจ้าฟ้าจุฬาภณ์วลัยลักษณ์

13 ก.ค วันประสูติ พระองค์เจ้าโสมสวลี

28 ก.ค. พระราชสมภพ พระบรมโอรสาธิราชฯ
29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา

แรม 1 ค่ำเดือน 8 -ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 วันเข้าพรรษา

ที่มา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม


วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
วันคล้ายวันประสูติ
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
เดือนมิถุนายน --- เกี่ยวกับ มก. - สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทยรำลึกพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
ทรงหว่านข้าว


พระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
วันที่ ๕ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๔๘๙
รู้ไว้ใช่ว่า
ภาษาที่ใช้ในการทำนา โดย ขุนวิเศษกสิกิจ (พ.ศ. ๒๔๘๐)

แกะรอยแม่โพสพ
โดย อ.วรรณา นาวิกมูล


เฉลว

ปฏิทินทำนา

ขั้นตอนการทำนาในประเทศไทย


แหล่งสารสนเทศอื่น [link]

วันสำคัญ
ของไทย

เดือน
มิถุนายน

๕ มิถุนายน - วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
๒๖ มิถุนายน - วันสุนทรภู่ 
สูจิบัตร

คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๔ เป็นคณะลำดับที่ ๑๑ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข่าวสารกิจกรรม

เดือนพฤษภาคม --- เกี่ยวกับ มก. --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย

รำลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


๕ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล


พระราชพิธีจรดพระนังคัล


๙ พฤษภาคม วันพืชมงคล

ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖
วันวิสาขบูชาslider : Reference http://www.jssor.com/development/index.html
สวนแห่งนี้ มีแปลงนา มีพฤกษา มีนกน้อย : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร

ข่าวสารกิจกรรม


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติเดือนเมษายน --- เกี่ยวกับ มก. --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จดหมายเหตุ
พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๔๐พระนามาภิไธยย่อ "สธ"

กับกลุ่มอาคาร
สำนักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรม
การเกษตรประกาศสงกรานต์

จุลศักราช ๑๓๗๘
พุทธศักราช ๒๕๕๙
บุคลากร
สถาบันภาษาศาสตร์ฯ
ร่วมกิจกรรม
สืบสานประเพณีสงกรานต์
ในรั้วนนทรี ปี ๒๕๕๙

สงกรานต์กลางกรุง
ลั่นทุ่งบางเขน

วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขนเดือนมีนาคม --- เกี่ยวกับ มก. แหล่งเรียนรู้ในเกษตรกลาง บางเขน - สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย


นิทรรศการ
วัฒนธรรมการเกษตร
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร


สวนวัฒนธรรมไทยธีระ สูตะบุตร
(นิทรรศการกลางแจ้ง)


พิพิธภัณฑ์วิถีข้าว
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร


นิทรรศการ
อาศรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ห้องสมุด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๓๑ มีนาคม
วันมหาเจษฎาบดินทร์

สูจิบัตร
วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ครบรอบ ๗๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 

๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สั่งสมความอุดมแห่งแผ่นดิน

เดือนกุมภาพันธ์ --- เกี่ยวกับ มก. - สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย


วิถีวัฒนธรรม
"อาหารวันตรุษจีน"


พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์


ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
วันมาฆบูชา


๒๔ กุมภาพันธ์
วันศิลปินแห่งชาติ

จักรยานเกษตร


เดือนมกราคม --- สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย


สวัสดีวันปีใหม่


ไหว้พระธาตุปีเกิด
เสริมสิริมงคลปี ๒๕๕๙ส.ค.ส. พระราชทาน


บัตรส่งความสุข


รำลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เกี่ยวกับ มก.
วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ครบรอบ ๗๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัญลักษณ์เกษตรศาสตร์


สามเสือเกษตร


ในหลวง กับงานวันเกษตร


งานตลาดนัด
เกษตรกลางบางเขน

งานประจำปี
เกษตรแฟร์ ๒๕๕๙

ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ ๒๕๕๘
วิสัยทัศน์ : สถาบันฯ ราชนครินทร์ มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลในการสร้างองค์ความรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
 

เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ
นโยบายการดำเนินงาน
การบริหารองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหาร
บุคลากร
ประกันคุณภาพ
ที่ตั้ง

งานวิจัย
 
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  บันทึกกิจกรร
ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
จัดแสดงในรูปนิทรรศการ/พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการเกษตรและศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย
ศูนย์ข้อมูล
  รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ


สถาบันภาษาศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
 

© 2016 --jameekorn.y@ku.th--