เกี่ยวกับ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์.  

ปรัชญาและปณิธาน
อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมอันดีงามของปวงชนชาวไทย เพื่อความสมานฉันท์ ความมั่นคง
และความเป็นอารยะของชาติ

วิสัยทัศน์
สถาบันฯราชนครินทร์มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลในการสร้างองค์ความรู้ อนุรักษ์
และเผยแพร่งานด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดพระเกียรติ เชิดชูพระกรณียกิจและเผยแพร่พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม
3. เพื่อเป็นแกนกลางในการประสานงานบริการวิชาการและงานวิจัยระดับนานาชาติ
ซึ่งพร้อมที่จะให้บริการแก่นิสิตและประชาชนทั่วไป
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ
สร้างและพัฒนางานวิจัยภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นแหล่งข้อมูล
ด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพัฒนาคน สังคม และประเทศที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติความเป็นมา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ


นโยบายการดำเนินงาน

การบริหาองค์กร

คณะที่ปรึกษา

ผู้บริหาร

บุคลากร

ประกันคุณภาพ

ที่ตั้ง