เกี่ยวกับ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์.  


นโยบายการดำเนินงาน

1. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเฉพาะในพระกรณียกิจการด้านภาษาและวัฒนธรรม

2. สร้างและส่งเสริมงานวิจัยด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของปวงชนชาวไทยที่ชัดเจนลุ่มลึกอันเป็นฐานสำคัญของการดำรงรักษาความเป็นไทย

3. เผยแพร่ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของชาวไทยสู่นานาชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพื่อผดุงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของความเป็นชาติและความเป็นไทย ให้ดำรงอยู่ในประชาคมอาเซียน เอเชียแปซิฟิก และประชาคมโลก อย่างมั่นคงตลอดไป

4. ประสานความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษากับนานาชาติ เพื่อการเป็นที่รู้จักในมาตรฐานสากล


เกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติความเป็นมา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ


นโยบายการดำเนินงาน

การบริหารองค์กร

คณะที่ปรึกษา

ผู้บริหาร

บุคลากร

ประกันคุณภาพ

ที่ตั้ง