เกี่ยวกับ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์.  
ข้าราชการ
สุภาภรณ์ ไชยภัฏ
สุภาภรณ์ ไชยภัฏ
นักเอกสารสนเทศชำนาญการ
E-mail: amcspn@ku.ac.th
ปิยวรรณ จั่นเพิ้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
E-mail: amcpwj@ku.ac.th
 02 942 8711-2  สายใน มก. 1078
ปิยวรรณ จั่นเพิ้ง
 
 
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
น้ำอ้อย ชินวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
E-mail: nam_aoi6121@hotmail.com
จริยา สุพรรณ
นักวิจัยชำนาญการ
E-mail: jariya_supun@hotmail.com
 02 942 8200-45 ต่อ 1653
จริยา สุพรรณ
 
 


     
     
พนักงานเงินรายได้
สุธาสินี วิหารทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail: amcbrv@ku.ac.th
เกษร คำสาลี
พนักงานทั่วไป
 02 942 8711-2  สายใน มก. 1078
เกษร คำสาล
 
     
 
 
เกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติความเป็นมา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ


นโยบายการดำเนินงาน

การบริหารองค์กร

คณะกรรมการ

ผู้บริหาร

บุคลากร

ประกันคุณภาพ

ที่ตั้ง