เกี่ยวกับ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์.  
ข้าราชการ
สุภาภรณ์ ไชยภัฏ
สุภาภรณ์ ไชยภัฏ
นักเอกสารสนเทศชำนาญการ
สายใน 1078 E-mail: amcspn@ku.ac.th
ปิยวรรณ จั่นเพิ้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สายใน 1078 E-mail: amcpwj@ku.ac.th
ปิยวรรณ จั่นเพิ้ง
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
น้ำอ้อย ชินวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สายใน 1653 E-mail: nam_aoi6121@hotmail.com
จริยา สุพรรณ
นักวิจัย
สายใน 1653 E-mail: jariya_supun@hotmail.com
จริยา สุพรรณ
 
อัจฉรา นภาโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สายใน 1653 E-mail: achara_2516@hotmail.com
 

   
พนักงานเงินรายได้
จามีกร ชูเกษม
จามีกร ชูเกษม
นักวิชาการศึกษา
สายใน 1078 E-mail: amcjky@ku.ac.th
สุธาสินี วิหารทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สายใน 1078 E-mail: amcbrv@ku.ac.th
 
เกษร คำสาล
เกษร คำสาลี
พนักงานทั่วไป
สายใน 1078 

 
เกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติความเป็นมา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ


นโยบายการดำเนินงาน

การบริหารองค์กร

คณะกรรมการ

ผู้บริหาร

บุคลากร

ประกันคุณภาพ

ที่ตั้ง