เกี่ยวกับ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์.  


ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์


ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

 

เกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติความเป็นมา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ


นโยบายการดำเนินงาน

การบริหารองค์กร

คณะที่ปรึกษา

ผู้บริหาร

บุคลากร

ประกันคุณภาพ

ที่ตั้ง