เกี่ยวกับ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์.  
การบริหารองค์กร
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๓๙๕/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์

 
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์

- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะมนุษยศาสตร์
- คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์


 

เกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติความเป็นมา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ


นโยบายการดำเนินงาน

การบริหารองค์กร

คณะที่ปรึกษา

ผู้บริหาร

บุคลากร

ประกันคุณภาพ

ที่ตั้ง