เกี่ยวกับ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์.  
ติดต่อ
  สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
อาคารศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02 942 8200 ต่อ 1653  โทรสาร :  02 561 3485
http://www.rilc.ku.ac.th
   
   
     
     
อาคารนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร 
โทรศัพท์ :  02 942 8711-2 โทรสาร : 02 942 8680
สายใน มก. 1078-9
   

เกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติความเป็นมา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ


นโยบายการดำเนินงาน

การบริหารองค์กร

คณะกรรมการ

ผู้บริหาร

บุคลากร

ประกันคุณภาพ

ที่ตั้ง