เกี่ยวกับ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์.  

คณะกรรมการประจำสถาบันฯ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์

 
 
 
            อ.วรรณา
นาวิกมูล
ที่ปรึกษา

 
 
 
ผศ.ดร.พุทธชาติ
โปธิบาล
ประธาน
  ผศ.วัชราภรณ์
อาจหาญ
รองประธาน
  รศ.ดร.นภาศรี
ทิมแย้ม
กรรมการ
  ผศ.ภาณุภัค
โมกขศักดิ์
กรรมการ

 
 
 
ผศ.ดร.อุมาภรณ์
สังขมาน
กรรมการ
  อ.ดร.ธันวพร
เสรีชัยกุล
กรรมการ
  อ.ดร.นิพัต
กาญจนะหุต
กรรมการ
  อ.มุกข์ดา
สุขธาราจาร
กรรมการ

 
 
 
อ.รัตนพล
ชื่นค้า
กรรมการ
  สุรพล
ธัญญวิบูลย์
กรรมการ
  สุพิญญา
กาวไธสง
กรรมการ
  สุภาภรณ์
ไชยภัฏ
กรรมการ
 
 
 
ปิยวรรณ
จั่นเพิ้ง
กรรมการ
  อัจฉรา
นภาโชติ
กรรมการ
  จริยา
สุพรรณ
กรรมการและ
เลขานุการ
  น้ำอ้อย
ชินวงศ์
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติความเป็นมา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ


นโยบายการดำเนินงาน

การบริหารองค์กร

คณะกรรมการ

ผู้บริหาร

บุคลากร

ประกันคุณภาพ

ที่ตั้ง