เกี่ยวกับ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์.  
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

* http://th.wikipedia.orgประวัติความเป็นมา
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2543 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ได้ดำริร่วมกันว่า ควรจะจัดตั้งสถาบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในฐานะที่พระองค์ได้ทรงทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศชาติ ในด้านต่าง ๆ เป็นอันมาก โดยเฉพาะในด้านภาษาและวัฒนธรรมกอปรกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดดำเนินการในเรื่องนี้มาก่อน จึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรจัดตั้งสถาบันเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมถวาย เพราะเป็นเรื่องที่ทรงห่วงใย และทรงพยายามส่งเสริมตลอดมา ท่านอธิการบดีในขณะนั้น (ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร) จึงได้มอบหมายให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ในขณะนั้น (รศ. กมลา นาคะศิริ) ดำเนินการจัดทำโครงการจัดตั้ง “สถาบัน ภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา” ขึ้น

เมื่อจัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะมนุษยศาสตร์จึงได้นำโครงการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวขึ้นกราบทูลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อขอประทานพระวินิจฉัยและขอประทานนามสถาบันเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๔๐ ทรงเห็นชอบในหลักการ และทรงพระกรุณาประทานนามสถาบันว่า “สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์” จากนั้นคณะมนุษยศาสตร์ จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการจัดตั้งต่อไป

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 ได้มีมติเห็นชอบให้บรรจุโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) แต่บังเอิญเป็นช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจรัฐบาลไม่สนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่มขึ้น การจัดตั้งสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ จึงชะลอมาเป็นเวลา 3 ปี ถึงปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ขึ้น โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2543 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มีนาคม 2543 และเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยให้หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการบริหารการศึกษาที่เหมือนกันไปอยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 23 สิงหาคม 2553 จึงให้โอนย้ายสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ไปเป็นหน่วยงานในสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

รายนามผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

1.) รศ.ดร.ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์ (2543-2546)

2.) รศ.ดร.สุเชาวน์ พลอยชุม (2546-2549)

3.) รศ.ดร.ประเทือง ทินรัตน์ (2549-2553)

4.) รศ.ดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล (11 ตุลาคม 2553 - 2555)

5.) ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก (รักษาราชการแทน 2555 - 2556)

6.) ผศ.ดร.พุทธชาติ โปธิบาล (รักษาการแทน 21 สิงหาคม 2556 - ตุลาคม 2560)

7.) รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ (รักษาการแทน 9 ตุลาคม 2560 - มกราคม 2562)

8.) ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ (รักษาการแทน 7 มกราคม 2562 - ปัจจุบัน)


เกี่ยวกับสถาบัน

ประวัติความเป็นมา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ


นโยบายการดำเนินงาน

การบริหารองค์กร

คณะที่ปรึกษา

ผู้บริหาร

บุคลากร

ประกันคุณภาพ

ที่ตั้ง