สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก.
 


สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยได้นำเสนอผลงานจากแผนงานวิจัยโครงการสร้างสรรค์องค์ความรู้อาเซียนเชิงสหวิทยาการ (Multidisciplinary Plan for Creation of Knowledge of ASEAN)
ซึ่งแบ่งเป็น
- ชุดโครงการวิจัยภาษาอาเซียน
- ชุดโครงการวิจัยดนตรีเอกอาเซียน
- ชุดโครงการวิจัยวรรณกรรมอาเซียน

โครงการจัดทำฐานข้อมูลคู่ภาษาอาเซียน +6 ประกอบไปด้วย 12 โครงการย่อย ได้แก่  
1) โครงการจัดทำฐานข้อมูลคู่ภาษาไทย-เขมร
2) โครงการจัดทำฐานข้อมูลคู่ภาษาไทย-พม่า
3) โครงการจัดทำฐานข้อมูลคู่ภาษาไทย-เวียดนาม
4) โครงการจัดทำฐานข้อมูลคู่ภาษาไทย-ลาว
5) โครงการจัดทำฐานข้อมูลคู่ภาษาไทย-มลายู (มาเลเซีย)
6) โครงการจัดทำฐานข้อมูลคู่ภาษาไทย-อาหรับ
7) โครงการจัดทำฐานข้อมูลคู่ภาษาไทย-อินโดนีเซีย
8) โครงการจัดทำฐานข้อมูลคู่ภาษาไทย-จีน
9) โครงการจัดทำฐานข้อมูลคู่ภาษาไทย-เกาหลี
11) โครงการจัดทำฐานข้อมูลคู่ภาษาไทย-ญี่ปุ่น
11) โครงการจัดทำฐานข้อมูลคู่ภาษาไทย-อังกฤษ
12) โครงการจัดทำฐานข้อมูลคู่ภาษาไทย-ฝรั่งเศส
คณะผู้จัดทำ: หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.พุทธชาติ  โปธิบาล

เป็นโครงการวิจัยที่มีผลผลิตเป็นนวัตกรรมในรูปแบบของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านภาษาที่สามารถนำไป
ต่อยอดให้เป็นโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์
ต่อไปในอนาคตโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมทางดนตรีไทยสู่ดนตรีเอกอาเซียนเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
คอนเสิร์ต "ดุริยคีตาอุษาคเนย์" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “มหาราชกษัตริย์เกษตร”
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 มกราคม 2560 --ภาพกิจกรรม--l--สูจิบัตร--l--โปสเตอร์--โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง
ขับนิทาน นางสิบสอง ขานทำนอง พระรถเมรี : นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

--โครงการ-- l --โปสเตอร์-- l --ใบสมัคร-- l --ลงทะเบียนออนไลน์--งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เผยแพร่ [ออนไลน์] 21 มิถุนายน 2560

© 2017 --amcjky@ku.ac.th--