งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก.
 คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 จัดนิทรรศการ "มนุษยศาสตร์ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
 ณ บริเวณโถงนิทรรศการชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เผยแพร่ [ออนไลน์] ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

© 2016 --amcjky@ku.ac.th--