งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก.
 
ภาพที่ ๔๑ ทรงดนตรีครั้งแรกในวันที่ทรงปลูกต้นนนทรี ปี ๒๕๐๖ แต่ภาพถ่ายขณะทรงดนตรีครั้งแรกสุดที่มีคือภาพทรงดนตรีครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๗ (ภาพจากสมุดภาพสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม)
ภาพที่ ๔๒-๔๓-๔๔-๔๕ ทรงดนตรี วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๐ (ภาพประกอบหนังสือชีวิตและงาน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์)


ที่มา สมุดภาพประวัติศาสตร์ชาวเกษตร
พิมพ์เป็นที่ระลึกในพิธีเปิดอาคาร “ศาลาหกเหลี่ยม”
วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๒งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เผยแพร่ [ออนไลน์] ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

© 2016 --amcjky@ku.ac.th--