งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก.
 ภาพที่ ๓๖-๓๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงปลูกต้นนนทรี ๙ ต้น ข้าวสระน้ำหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาพพระราชทาน)


ภาพที่ ๓๘-๓๙-๔๐ ทรงเยี่ยมต้นนนทรี ในคราวเดียวกับที่เสด็จฯ ทรงดนตรี พ.ศ.๒๕๑๐, พ.ศ.๒๕๑๒ และไม่ทราบปี ตามลำดับ มีการเปลี่ยนแบบรั้วไม้ที่ล้อมต้นนนทรีบ้าง ปัจจุบันเป็นรั้วเหล็กสีเขียว (ภาพที่ ๓๘ จากโครงการหอจดหมายเหตุ มก. ภาพที่ ๓๙ และภาพที่ ๔๐ จาก ศ.ระพี สาคริก)ที่มา สมุดภาพประวัติศาสตร์ชาวเกษตร
พิมพ์เป็นที่ระลึกในพิธีเปิดอาคาร “ศาลาหกเหลี่ยม”
วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๒งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เผยแพร่ [ออนไลน์] ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

© 2016 --amcjky@ku.ac.th--