งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก.
 

ภาพที่ ๒๘ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายบุญ อินทรัมพรรย์ อธิบดีกรมประมง เข้าเฝ้าเพื่อจับปลาหมอเทศจากบ่อส่วนพระองค์ ซึ่งทรงเลี้ยงไว้ในบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อพระราชทานเป็นพันธุ์ปลาให้แก่ประชาชน (ภาพจากคุณอารีย์ สิทธิมังค์ คำบรรยายภาพจากหนังสือ ๖๐ ปีกรมประมง ๖๐ ปี กรมประมง ๒๑ กันยายน ๒๕๒๖) ในสมุดบันทึกการถ่ายภาพของกองช่างภาพส่วนพระองค์ ระบุเวลาไว้ว่าเมื่อ ๑๐.๔๕ น.
ภาพที่ ๒๙-๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปล่อยปลาหมอเทศที่จับจากพระที่นั่งอัมพรสถานลงบ่อเลี้ยง ณ แผนกทดลองและเพาะเลี้ยง กรมประมง ในวันเดียวกัน (ภาพจากหนังสือ ๖๐ ปี กรมประมง ๒๑ กันยายน ๒๕๒๖) คุณอารีย์ สิทธิมังค์ ซึ่งเป็นข้าราชการกรมประมงผู้จับขอบถังขังปลาในภาพ ระบุจากความทรงจำและแนวต้นสนที่อยู่ไกลออกไปทางเบื้องหลัง เมื่อเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายุร่นก่อน พ.ศ.๒๔๙๖ ว่า บ่อเลี้ยงซึ่งปักป้ายว่า บ่อปลาหมอเทศพระราชทาน ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ คือบ่อแรกที่อยู่ทางขวามือของทางเข้าเกษตรกลางบางเขนจากถนนพหลโยธิน คนละฟากถนน(ทางเข้า)กันกับศาลาหกเหลี่ยม (โปรดดูภาพถ่ายทางอากาศในเรื่อง ศาลาหกเหลี่ยม)

ภาพที่ ๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๓ แก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๔ แก่นายบุญ อินทรัมพรรย์) ในโอกาสเดียวกัน


ภาพที่ ๓๒-๓๓-๓๔ พระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศแก่ประชาชน หนังสือพิมพ์ข่าวการประมงบันทึกข่าวไว้ว่า “ในวันนั้นได้มีประชาชน รวมทั้งข้าราชการทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียน ๒๖๕ คน ไปรับปลาหมอเทศจำนวน ๖๕,๐๐๐ ตัว ในโอกาสนี้ กรมประมงได้แจกปลาหมอเทศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ไปรายละ ๒ คู่ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลแก่ผู้ที่เลี้ยงปลา ให้การเลี้ยงปลาเจริญก้าวหน้าสืบไป”
โปรดสังเกตแผ่นป้ายสีขาวบนคันขอบบ่อ และกรงเลี้ยงไก่ปากบ่อ คุณอารีย์ สิทธิมังค์ เล่าว่าเป็นงานสาธิตการเกษตรผสมผสาน เลี้ยงไก่ควบคู่กับเลี้ยงปลา (ภาพที่ ๓๕)
ภาพที่ ๓๕ที่มา สมุดภาพประวัติศาสตร์ชาวเกษตร
พิมพ์เป็นที่ระลึกในพิธีเปิดอาคาร “ศาลาหกเหลี่ยม”
วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๒งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เผยแพร่ [ออนไลน์] ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

© 2016 --amcjky@ku.ac.th--