งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก.
 


๔. ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาแรก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาแรกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสาขาเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

โปรดอ่านรายละเอียดเรื่องวันพระราชทานปริญญาบัตรในอดีต และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทูลเกล้าฯถวายจากหนังสือ ๕๐ ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กำเนิดและพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิมพ์ พ.ศ.๒๕๒๗

ภาพที่ ๒๐-๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นภาพพระราชทานปริญญาบัตรเก่าที่สุดที่หาได้ในขณะนี้ (ภาพที่ ๒๐ จากหนังสือรายงานประจำปี กรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำพุทธศักราช ๒๔๙๕ - ๙๖ และภาพที่ ๒๑ จากคุณประวิทย์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา) สถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีคือตึกหอสมดเก่า หรือตึกอาเซียนในปัจจุบันภาพที่ ๒๒ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๙ กรกฎาคม ๒๔๙๖ (ภาพและคำบรรยายภาพที่ ๒๒ จากหนังสือรายงานประจำปี กรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำพุทธศักราช ๒๔๙๕ - ๙๖)


ภาพที่ ๒๓ วันพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๘


ภาพที่ ๒๔ ฯพณฯ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการมหาวิทยาลัย และคณาจารย์กับบัณฑิตใหม่ เมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๘ (ภาพและคำบรรยายภาพจากหนังสือรายงานประจำปี กรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำพุทธศักราช ๒๔๙๘)


ภาพที่ ๒๕ หอประชุมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามที่เห็นใน พ.ศ. ๒๔๙๘ (ภาพและคำบรรยายภาพจากหนังสือรายงานประจำปี กรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำพุทธศักราช ๒๔๙๘)


ภาพที่ ๒๖ ภาพจากหนังสือ เกษตรบัณฑิต รุ่น ๑๔ พ.ศ. ๒๕๐๒ แสดงบรรยากาศในวันพระราชทานปริญญาบัตรในปีนั้น มหาวิทยาลัยเปลี่ยนมาใช้หอประชุมเป็นสถานที่ประกอบพิธีตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๐


ภาพที่ ๒๗ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๕ ศาสตราจารย์อินทรีย์ จันทรสถิตย์ ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคหเศรษฐศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ภาพจากโครงการหอจดหมายเหตุ มก. สำนักหอสมุด)
ที่มา สมุดภาพประวัติศาสตร์ชาวเกษตร
พิมพ์เป็นที่ระลึกในพิธีเปิดอาคาร “ศาลาหกเหลี่ยม”
วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๒งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เผยแพร่ [ออนไลน์] ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

© 2016 --amcjky@ku.ac.th--