งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก.
 


ภาพที่ ๗-๘ วันที่ ๒ มกราคม ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เปิดงานวันเกษตร บริเวณเกษตร
กลางบางเขน หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ เฝ้ารับเสด็จฯ (ภาพและข้อมูลจาก ศ.ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ ภาพแรกปรากฏรอยชำรุดบริเวณใบหน้าของคุณหลวงสุวรรณ)
ภาพที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของกรมต่าง ๆ สังกัด
กระทรวงเกษตร ที่นำมาแสดงในงานวันเกษตร (ภาพและคำบรรยายจากบทความเรื่อง งานวันเกษตร เขียนโดย
นายอินทรี จันทรสถิตย์ ในหนังสือ กสิกร มีนาคม ๒๔๙๖)
ภาพที่ ๑๐ กสิกรจากจังหวัดฉะเชิงเทรากำลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกระทำพิธีเปิดตึกวิทยาศาสตร์และตึกห้องสมุดกลาง (ภาพและคำบรรยายจากบทความเรื่อง งานวันเกษตร เขียนโดยนายอินทรี จันทรสถิตย์ ในหนังสือ กสิกร มีนาคม ๒๔๙๖)


ภาพที่ ๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพิธีเปิดตึกวิทยาศาสตร์ ๒ มกราคม ๒๔๙๖ (ภาพและคำบรรยายจากหนังสือ รายงานประจำปี กรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กระทรวงเกษตร ประจำพุทธศักราช ๒๔๙๕-๒๔๙๖)


ภาพที่ ๑๒ กสิกรกำลังชมตัวพันธุ์ปลาของกรมการประมง ณ ที่ทำการสถานีประมง ๑ บางเขน (ภาพและคำบรรยายจากบทความเรื่อง งานวันเกษตร โดยนายอินทรี จันทรสถิตย์ ในหนังสือ กสิกร มีนาคม ๒๔๙๖)


ภาพที่ ๑๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เปิดงานวันเกษตร พ.ศ. ๒๔๙๗ และบรรยากาศงานวันเกษตรในปีนั้น (ภาพจาก ศ.บุญธรรม จิตต์อนันต์)


ภาพที่ ๑๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงของแผนกวิชาเคหศาสตร์ ในงานวันเกษตร พ.ศ.๒๔๙๗ ศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ ซึ่งขณะนั้นอาจารย์หัวหน้าแผนก ทูลเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม (ภาพและข้อมูลจากภาควิชาคหกรรม คณะเกษตร)


ภาพที่ ๑๕ อาจารย์สังข์ทด พุกกะเวส อาจารย์ประจำแผนกไก่ ภาควิชาสัตวบาล กำลังอธิบายการเกรดไข่ให้แก่ผู้เข้าชมงานวันเกษตร พ.ศ.๒๔๙๗ (ภาพและข้อมูลจากศ.ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ)


ภาพที่ ๑๖ บรรยายกาศงานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขนปีแรก ? (ภาพจากคุณชื่นสุข (โลจายะ) เก่งระดมยิง ซึ่งให้ข้อมูลว่าเป็นปีแรกและปีที่คุณชื่นสุขได้รับเลือกเป็นเทพีของงาน จำว่าเป็น พ.ศ.๒๔๙๒ ซึ่งไม่ตรงกับปีพ.ศ.ที่ได้จากข้อมูลอื่น)

ภาพที่ ๑๗-๑๘-๑๙ บรรยายกาศงานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน วันที่ ๕-๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕ (ภาพจาก ศ.ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ)


ที่มา สมุดภาพประวัติศาสตร์ชาวเกษตร
พิมพ์เป็นที่ระลึกในพิธีเปิดอาคาร “ศาลาหกเหลี่ยม”
วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๒งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เผยแพร่ [ออนไลน์] ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

© 2016 --amcjky@ku.ac.th--