งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก.
 ภาพที่ ๑ โดยเสด็จพระบรมเชษฐาธิราชไปเยี่ยมเกษตรกลางบางเขน
ภาพที่ ๒ ทรงฉายพระรูปสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช
ภาพที่ ๓ ทรงเตรียมถ่ายพระรูปพระบรมเชษฐาธิราช
ภาพที่ ๔ ทรงถ่ายรูปพระบรมเชษฐาธิราช


ภาพที่ ๕ ทอดพระเนตรดูภูมิประเทศ รอบบริเวณเกษตรกลางบางเขน


ภาพที่ ๖ ทรงถ่ายรูปปลาแปลก ๆ ชนิด Those lucky fish.


ที่มา สมุดภาพประวัติศาสตร์ชาวเกษตร
พิมพ์เป็นที่ระลึกในพิธีเปิดอาคาร “ศาลาหกเหลี่ยม”
วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๒งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เผยแพร่ [ออนไลน์] ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

© 2016 --amcjky@ku.ac.th--