เกี่ยวกับ มก. มนุษยศาสตร์เกษตร
 


  นิทรรศการผลงานโดดเด่น ในรอบ ๓๕ ปี คณะมนุษยศาสตร์

  ภาพกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์ ครบครอบ ๓๕ ปี

  สูจิบัตรงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์ ครบครอบ ๓๕ ปี

  กำหนดกาวันคล้ายวันสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ ๓๕ ปี (๒๕๒๔-๒๕๕๙) ๑๓-๖-๒๕๕๙

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Humanities Kasetsart University
 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีส่วนร่วมในการนำความรู้ไปพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 
 
การเรียนการสอนทางด้านภาษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นมีมานานแล้ว โดยเริ่มต้นจากการเป็น "แผนกวิชาภาษาอังกฤษ" ใน คณะกสิกรรมและสัตวบาล ต่อมา เมื่อมีการสถาปนา "คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์" ในปี พ.ศ. 2509 แผนกวิชาภาษาอังกฤษ จึงได้มาสังกัดคณะแห่งนี้ โดยเป็น "ภาควิชาภาษา" ซึ่งเปิดสอนในสาขา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาบาลี และ ภาษาเขมร หลังจากนั้น ได้มีการโอน "ภาควิชาภาษา" ออกมาจาก "คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์" (ปัจจุบันคือ คณะวิทยาศาสตร์) และ "ภาควิชาปรัชญาและศาสนา" ออกมาจาก คณะสังคมศาสตร์ มาตั้งเป็นคณะใหม่โดยใช้ชื่อว่า "คณะมนุษยศาสตร์" เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2524 โดยมี อาจารย์ ดร.กัญจนา สินธวานนท์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรกของคณะ

"ตึกมนุษยศาสตร์ 1" หรือตึก มน.1 อาคารเรียนหลังแรกของคณะมนุษยศาสตร์
 
"ตึกมนุษยศาสตร์ 1" ปัจจุบัน 2558 (ด้านหลัง) และอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ "ตึกมนุษยศาสตร์ 4"
อาคารมนุษยศาสตร์ 1 2 และ 3
 

ดูเพิ่มเติม : ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
อ้างอิง : www.human.ku.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์ได้ปรับแนวคิดจากการศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ในตัวเองมาเป็นการศึกษาที่เป็นเครื่องมือที่เอื้อต่อการนำไปประกอบอาชีพ (Career Education) แต่ยังคงธำรงเนื้อหาวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ไว้ด้วย ดังนั้น รูปแบบของการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ในปัจจุบันจึงมี 2 รูปแบบ คือ แบบเน้นความลึกซึ้งทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และแบบเน้นวิชาชีพโดยผสมผสานกับวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์ได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดเพื่อความก้าวหน้าในเชิงวิชาการ และเพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารมาโดยตลอด ในปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
 
1) ภาควิชาดนตรี
2) ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
3) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
4) ภาควิชาภาษาตะวันออก
5) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
6) ภาควิชาภาษาไทย
7) ภาควิชาภาษาศาสตร์
  8) ภาควิชาวรรณคดี
9) ภาควิชาศิลปาชีพ
10) ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ
11) ศูนย์ภาษา
12) สถาบันขงจื๊อ
13) สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
14) สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
 
 
 
อาคารมนุษยศาสตร์ 1 : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2531 และทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพร้อมทั้งทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2534

อาคารมนุษยศาสตร์ 2 และ 3 : ได้รับโอนอาคารเรียนจากคณะประมง แล้วได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมและตกแต่ง เริ่มใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2551 และ 2552 ตามลำดับ

อาคารมนุษยศาสตร์ 4 หรือ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ : พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมันกโร) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และพระราชครูวามเทพมุนี เป็นประธานในพิธีพราหมณ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนามอาคารว่า "จุฬาภรณ์พิศาลศิลป์" และพระราชทานพระอนุญาตอันเชิญอักษรพระนามย่อ "จ.ภ." มาประดิษฐานคู่กับนามอาคาร ทั้งยังเสด็จมาทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 และเริ่มใช้อาคารในปี พ.ศ. 2555
 

ดอกไม้และสีประจำคณะ
ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ คือ
ดอกแก้ว เป็นดอกไม้ที่มีสีขาว มีทั้งความงดงาม
ความบริสุทธิ์ และกลิ่นหอม

สีประจำคณะมนุษยศาสตร์ คือ สีขาว
เป็นสีที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ดั่งปรัชญาและ
ปณิธานของคณะมนุษยศาสตร์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้
บัณฑิตเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดถือความดีเป็นที่ตั้ง
 

บทเพลงประจำคณะ

เพลงมนุษยศาสตร์
ทำนอง - เนื้อร้อง : ว่าที่ร้อยตรีอวบ เหมะรัชตะ


มนุษยศาสตร์แหล่งรวมร่วมปรัชญา ผองมวลวิชาเน้นค่าความดี
เพื่อดำรงมั่นคงกายทั้งชีวี ทั่วปฐพีดินแดนแคว้นหล้า
มนุษยศาสตร์อาจองมั่นคงศักดิ์ศรี ทุกคนยอมพลีเพื่อความดีเกรียงไกร
งานทุกอย่างเก่งกล้าทั้งวิชาให้ยิ่งใหญ่ เกียรติบันลือกำจายตลอดไป

 

เพลงผองเราชาวมนุษยศาสตร์
ทำนอง - เนื้อร้อง : จริยา เจรีรัตนะ


ผองเราน้องพี่เปรมปรีดิ์ฤทัย เป็นหนึ่งในแดนดินถิ่นนนทรี
เราต่างมุ่งมั่นผูกพันสามัคคี ณ ที่แห่งนี้เราภูมิใจ
ศึกษาสมนามมนุษยศาสตร์ สีขาวพิลาศงามเพริศพราย
อุดมการณ์ศรัทธาพัฒนาชาติไทย สัญญามั่นไว้ฝังใจไม่ลืมปวงชน
ผองเรารักมั่นผูกพันสายใย ดั่งโซ่เกี่ยวใจทุกแห่งหน
พระคุณอาจารย์เมตตาเราทุกคน ตรึงกมลนิรันดรเอย

 
ตราสัญลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์
 
 
ที่มาอ้างอิง : เว็บไซต์วิกิพีเดีย
http://th.wikipedia.org/wiki/คณะมนุษยศาสตร์_มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
amcjky@ku.ac.th บันทึกภาพปัจจุบัน
 
© 2016 --jameekorn@ku.th--