เกี่ยวกับ มก. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
 
 
จักรยานเกษตร
เอกลักษณ์เมื่อครั้งอดีต สู่การส่งเสริมในปัจจุบัน
ภาพจากหนังสือเกษตรบัณฑิต รุ่น ๑๗ พ.ศ. ๒๕๐๕


จักรยานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มเกิดขึ้นมาเมื่อใดนั้น ไม่มีหลักฐานอ้างอิงชิ้นไหนระบุไว้ แต่สันนิษฐานว่าคงจะมีมาพร้อม ๆ กับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากในสมัยก่อนมหาวิทยาลัยยังมีถนนภายในมหาวิทยาลัยไม่กี่เส้น อาคารต่าง ๆ ก็มีจำนวนน้อยและอยู่ห่างกันไม่มากเหมือนปัจจุบัน ดังนั้นการขี่จักรยานจึงถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวก ส่วนรถยนต์ยังมีน้อย เป็นของแปลก ของหรูหราฟุ่มเฟือย นิสิตคนใดขับรถมาเรียนมักถูกเขม่น น้องใหม่จึงไม่กล้าใช้รถยนต์เพราะขืนนำมาใช้ รุ่นพี่ก็จะเขม่นเอา ดีไม่ดีอาจถูกลองของได้ ซึ่งแตกต่างจากสมัยนี้มาก

จักรยานเกษตรยังมีความเกี่ยวข้องกับศาลาหกเหลี่ยมด้วย กล่าวคือ ในช่วงที่รถโดยสารประจำทางสาธารณะยังมีบริการอยู่ทางด้านถนนพหลโยธินเป็นหลัก เมื่อนิสิตจะกลับบ้านหรือออกจากมหาวิทยาลัยก็จะขี่จักรยานออกมาจอดไว้ที่ศาลาหกเหลี่ยม มานั่งรอเพื่อนหรือรอรถที่ศาลาแห่งนี้ ต่อมาเมื่อนิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้จักรยานซึ่งเป็นยานพาหนะจำเป็นของชาวเกษตรที่มาจอดที่ศาลาหกเหลี่ยมหนาแน่นขึ้นตามไปด้วย

หน้าศาลาหกเหลี่ยมยุคที่ต่อเติมเป็นโรงจอดจักรยานแล้ว จากหนังสือฟางข้าว ฉบับที่ ๓ ปีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙


ดังนั้นในสมัยศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ เป็นอธิการบดี ได้มีการต่อเติมชายคาศาลาหกเหลี่ยมออกไป กั้นผนังโดยรอบเพิ่มความปลอดภัยให้แก่จักรยานและมีบริการซ่อมรถจักรยานด้วย ก่อนที่ศาลาหกเหลี่ยมนี้จะถูกรื้อถอนไปราวปี พ.ศ. 2528 ส่วนความนิยมใช้จักรยานนั้น เข้าใจว่าเมื่อมหาวิทยาลัยเริ่มจัดให้มีรถสวัสดิการออกวิ่งแล้ว นิสิตส่วนหนึ่งที่ไม่ได้พักหอพักในมหาวิทยาลัยจึงหันมาใช้บริการรถสวัสดิการแทน แต่ก็มีบางคณะที่รถสวัสดิการไม่ผ่านก็ยังใช้จักรยานอยู่บ้างเช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวนศาสตร์ แต่ปัจจุบันจักรยานเหลือน้อยลงมากเมื่อเทียบกับจำนวนรถยนต์ที่วิ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย

 

ที่มาอ้างอิง
ฐานข้อมูลบูรพาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. "จักรยานเกษตร" [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก : http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p9021.html
ภาพประกอบ
หนังสือ สมุดภาพประวัติศาสตร์ชาวเกษตร (ที่ระลึกในพิธีเปิดศาลาหกเหลี่ยม)


 

โครงการจักรยาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมให้ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยฯ เป็นวิทยาเขตสีเขียว จึงได้จัดตั้งโครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY ในทุกวิทยาเขต เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดให้มีการยืมจักรยานเพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีการปรับภูมิทัศน์และขยายเส้นทางตลอดเส้นทางจักรยานซึ่งจะส่งผลในการลดมลพิษทางอากาศ ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย
 

ดูเพิ่มเติม :  
- เส้นทางจักรยานภายใน มก. บางเขน
- ขอความร่วมมือในการใช้เส้นทางจักรยาน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ อาคารสารนิเทศ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Operation KU White Bike Green Campus Healthy Community ภายใต้นโยบาย Green University “KU Eco - BIKE WALK SLIM”
โดยมีพิธีมอบจักรยาน 500 คัน ให้กับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.กนิษฐา กาญจนจารี และในการนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเกียรตินำปั่นจักรยานร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิตจากคณะต่าง ๆ และแขกผู้มีเกีรยติ
ทั้งนี้ในโครงการยังมีการปั่นจักรยานเป็นรายครั้งอีก 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
มีคณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และคณะเกษตรเป็นแกนนำ

ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ธันวาคม 2558
มีคณะประมง คณะวนศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นแกนนำ

ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
มีคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแทยศาสตร์และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์เป็นแกนนำ

ครั้งที่ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
มีคณะวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยเป็นแกนนำ

ที่มา : สำนักการกีฬา มก.ภาพกิจกรรม โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มาอ้างอิง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://kulc.lib.ku.ac.th/kugreencampus/index.php/th/
ภาพประกอบ
เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ "โครงการจักรยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.vehicle.ku.ac.th/ku-cestec/bo_bike.pdf


 

© 2016 --jameekorn.y@ku.th--