งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
 
สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย
 
 

  พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์


“พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์” ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับทางขึ้นน้ำตกสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก พื้นที่ 53 ไร่ แวดล้อมด้วยภูเขามีสายน้ำไหลผ่าน

“พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์”
สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและต่างประเทศ เมื่อเข้าไปในสถานที่แห่งนี้เราจะได้เห็นพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่าหน้าตัก 9 เมตร สูง 13.5 เมตร เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณโดยรอบมีการสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 90 ซม. อีก 1,250 องค์ เป็นตัวแทนพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาล

กล่าวคือ เป็น วันจาตุรงคสันนิบาต หรือวันประชุมใหญ่อันประกอบด้วยองค์ 4 คือ 1.พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นพุทธสาวกจำนวน 1,250 องค์ มาชุมนุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมาย 2.พระพุทธสาวกเหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็นผู้ที่พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทด้วยพระองค์เอง 3.พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ 4.วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

“ในวันดังกล่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเหมือนรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นแม่บทสำคัญสูงสุดของประเทศ หลักธรรมสำคัญของพุทธศาสนา คือ การแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นประกาศหลักธรรมสำคัญอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อนำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยหลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ที่นี่จึงเหมือนเป็นตำราเรียนประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาเล่มใหญ่สำหรับผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงเมื่อครั้งพุทธกาลที่ไม่มีประเทศใดสร้างมาก่อน” พระราชพิพัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม กรุงเทพฯ กล่าว

ณ วันนี้ต้นไม้รอบบริเวณดังกล่าวกำลังเติบโตให้ความร่มเงา มีสายน้ำจากน้ำตกสาริกาไหลรินผ่านมาให้ความร่มเย็น มีภูเขายิ่งใหญ่มั่งคงล้อมรอบ จึงได้มีการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 1 หลัง ข้างในจะมีพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน และในอนาคตจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพิ่ม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ สามารถเดินทางมาสักการะหรือเวียนเทียนที่พุทธอุทยานมาฆบูชาฯ ได้ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.08-1906 6974, 08-8400-9001-8

 

แหล่งสารสนเทศอื่น  


พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ฝีมือและผลงานของ‘พระเทพประสิทธิมนต์’ | คมชัดลึก


โชว์ประติมากรรมทรายพุทธจริยาวัตร 60 ปาง | เดลินิวส์


พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ หนึ่งเดียวของไทย หนึ่งเดียวของโลก | ผู้จัดการออนไลน์


พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ นครนายก


เที่ยวพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ นครนายก


 

ที่มาอ้างอิง
คมชัดลึกออนไลน์. พุทธอุทยานมาฆบูชาฯแห่งแรกในไทย : คอลัมน์หัวใจไทย [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.komchadluek.net/detail/20121025/143122/พุทธอุทยานมาฆบูชาฯแห่งแรกในไทย.html

ภาพประกอบที่ 2-6 จาก ททท. สำนักงานนครนายก (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.919123428101943.1073741955.298879233459702&type=1

ภาพประกอบที่ 7-9 จาก นอกประตู.คอม. พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จ.นครนายก [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.nokpratoo.com/articles/42189260/พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์-จ.นครนายก.html

 

© 2016 --jameekorn.y@ku.th--