เกี่ยวกับ มก. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
 
 
สามเสือแห่งเกษตร

สามบูรพาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทยและของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (สุวรรณ (ทองดี) เรศานนท์) พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) และ ศาสตราจารย์(พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์ (หลวงอิงคศรีกสิการ (เอี้ยง จันทรสถิตย์)) ทั้งสามท่านมีฉายาว่า "สามเสือแห่งเกษตร" ซึ่งเป็นฉายาที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ใช้เรียกแทนท่านทั้งสาม ที่ล้วนมีคุณูปการต่อวงการเกษตรและต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ถือได้ว่าทั้งสามท่านได้ร่วมกันทำงานอย่างหนัก ผลที่มีต่อประเทศชาตินั้นจึงไม่สามารถแบ่งแยกจากกันได้


 
ประวัติสามบูรพาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ   พระช่วงเกษตรศิลปการ   ศาสตราจารย์(พิเศษ)
อินทรี จันทรสถิตย์
 
 
อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ อยู่บริเวณหน้าสถาบันเกษตราธิการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เดิมมีเพียงอนุสาวรีย์ "หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ" เพียงท่านเดียวก่อน ที่ได้จัดสร้างและทำพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 อันเป็นวันครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบการสถาปนา 50 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นต้น ได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดสร้างอนุสาวรีย์ของบูรพาจารย์อีก 2 ท่าน คือ พระช่วงเกษตรศิลปการ และศาสตราจารย์(พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์ ในบริเวณเดียวกับอนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยปรับปรุงให้เป็นอนุสาวรีย์ของสามท่านอยู่เรียงเคียงกัน และประกอบพิธีเปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
 
 
ดูเพิ่มเติม : อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
 
 
 
ที่มาอ้างอิง : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://ku.ac.th
http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p9011.html
 

© 2016 --jameekorn.y@ku.th--