เกี่ยวกับ มก. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
   งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน งานวันเกษตร
 
 
ในหลวง กับงานวันเกษตร
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดตึกวิทยาศาสตร์ ของกรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตึกห้องสมุดกลางของกรมการกสิกรรม เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ในวาระเดียวกันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปิดงานวันเกษตร เป็นครั้งแรกด้วย

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๑ กระทรวงเกษตรได้เริ่มจัดงานที่มีชื่อว่า ตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน หรืองานเกษตรบางเขนอยู่ ๕ ปี ใน พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้กำหนดให้จัดเป็นงานใหญ่ เรียกชื่อใหม่ว่า งานวันเกษตร มีจุดประสงค์คือ

ต้องการเผยแพร่แนะนำและส่งเสริมให้กสิกรไทยทั้งหลายได้รู้จักและนำเอาวิทยาการอันเกี่ยวกับการกสิกรรมแผนใหม อันเนื่องจากวิทยาศาสตร์ซึ่งทางราชการได้พยายามทดลองค้นคว้าจนได้ผลดีแน่นอนแล้ว ไปปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสภาพที่ดินของตนให้เหมาะสมแก่กาลสมัย เพื่อจะได้สามารถผลิตพืชผลต่าง ๆ ให้มีปริมาณและคุณภาพดียิ่งขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้ก็เพื่อยังผลให้กสิกรไทยทั้งหลายได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในบั้นปลายคือ “การอยู่ดีกินดี” นั่นเอง


ในการนี้กระทรวงเกษตรได้เชิญชาวไร่ชาวนาถึงพันกว่าคนจากจังหวัดต่าง ๆ ๒๗ จังหวัด
มาเฝ้าทูลละอองธุรีประบาทและชมงาน

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงเปิดงานวันเกษตรอีกปีหนึ่ง หลังจากนั้นการจัดงานวันเกษตรได้ชะงักลง จนมีการรื้นฟื้นขึ้นอีกครั้งภายหลัง 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี เสด็จเปิดงานวันเกษตร พ.ศ. ๒๔๙๗

 
 
 
 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ งานวันเกษตร จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกชื่องานว่า “งานวันเกษตรแห่งชาติ” จะสับเปลี่ยนสถานที่จัดระหว่างกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับต่างจังหวัด

ปีใดที่งานวันเกษตรแห่งชาติจัดต่างจังหวัด ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ยังคงมีการจัดงาน “ตลาดนัด” อยู่ แต่เป็นงาน “เกษตรแฟร์” ดังที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ถือเป็นงานประจำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 
 
ที่มา : จดหมายข่าว สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๕
หนังสือ สมุดภาพประวัติศาสตร์ชาวเกษตร จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 

© 2016 --jameekorn.y@ku.th--