โครงการเรียนรู้วิถีธรรมตามรอย “ท่านพุทธทาสภิกขุ ครั้งที่ ๒”
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ร่วมกับ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

วันศุกร์ที่ ๒๕-วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


 
Pages:     1 2