สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย


ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด "บทชมไม้ในเพลงพระราชนิพนธ์"
เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๔๘ พรรษา จำนวน ๔ ภาพ ประกอบกับบทประพันธ์เพลงชมพรรณไม้ในพระราชนิพนธ์ ดังนี้ ตับชมสวนขวัญ เพลงปลาทอง เถา เพลงเต่ากินผักบุ้ง ๒ ชั้น เพลงอาทิตย์ชิงดวง.
สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการ “อุทยานพรรณไม้ในเพลงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อยู่บริเวณบุษบกมาลาประดิษฐาน พระนามาภิไธยย่อ “สธ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านการประพันธ์เพลงชมพรรณไม้ไทยไว้เป็นจำนวนมาก อาทิ ตับชมสวนขวัญ มีเพลงดอกไม้ไทร ดอกไม้ไพร และดอกไม้ร่วง เพลงเต่ากินผักบุ้ง ๒ ชั้น เพลงปลาทอง เถา เพลงอาทิตย์ชิงดวง และเพลงน้ำลอดใต้ทราย
 
 

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เผยแพร่ [ออนไลน์] ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

© 2015 --jameekorn.y@ku.th--