สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จดหมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๔๐


** วันที่ ๒ เมษายน
วันอนุรักษ์มรดกไทย
วันหนังสือเด็กแห่งชาติ
วันรักการอ่าน
 
 
พระนามาภิไธยย่อ "สธ"
ประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้า
ในบุษบกมาลา หน้ากลุ่มอาคาร
สำนักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร
 
 
 
 
     แหล่งสารสนเทศอื่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
*วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 
พระราชประวัติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
*กองราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
 
โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
*สำนักงานโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
 
เรื่องเล่าครั้งยังเยาว์ :
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
'เจ้าฟ้านักการศึกษาของปวงชนชาวไทย'
*ASTVผู้จัดการออนไลน์
 
 
 

(ภาพจาก ชีวิตและงาน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์ (หลวงอิงคศรีกสิกา))

วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ราชกิจจานุเบกษา)
 
 
(ภาพจาก ศาสตราจารย์ระพี สาคริก)

วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระเจ้าลูกเธอทั้ง ๒ พระองค์ เสด็จทรงดนตรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ ในการนี้มีผู้สละเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ได้เงินสด ๔๖,๕๒๑.๗๕ บาท และปุ๋ยกับยากำจัดศัตรูพืช รวมทั้งยารักษาสัตว์ คิดเป็นมูลค่า ๔๕,๕๐๐ บาท (ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ หน้า ปกใน)
 

วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔
วันนี้เวลา ๑๕.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงดนตรี (ราชกิจจานุเบกษา)

 

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
เวลา ๑๕.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงดนตรี และพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ราชกิจจานุเบกษา)

 
 
(ภาพจาก ประมวลพระราชกรณียกิจ ๒๕๑๕-๒๕๑๖)

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕
วันนี้เวลา ๑๕.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงดนตรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ราชกิจจานุเบกษา)
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๐
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๙-๒๕๒๐ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร (ราชกิจจานุเบกษา)

 
 
(ภาพพระราชทาน)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๑
วันนี้ เวลา ๑๔.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิตไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๐-๒๕๒๑ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร (ราชกิจจานุเบกษา)

 

 
(ภาพจาก เจ้าฟ้าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๒
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๑-๒๕๒๒ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ซึ่งทรงสำเร็จการศึกษา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ด้วย (ราชกิจจานุเบกษา)
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๓
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรชายา จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๒-๒๕๒๓ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร์-การสอน) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ด้วย (ราชกิจจานุเบกษา)

 

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๔
เวลา ๑๔.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๓-๒๕๒๔ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร (ราชกิจจานุเบกษา)

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๕
เวลา ๑๔.๒๕ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๔-๒๕๒๕ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร (ราชกิจจานุเบกษา)

 

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๒๗
เวลา ๑๔.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๖-๒๕๒๗ เป็นวันที่ ๑ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร (ราชกิจจานุเบกษา)

 

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๗
เวลา ๑๔.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๖-๒๕๒๗ เป็นวันที่ ๒ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร (ราชกิจจานุเบกษา)

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๗-๒๕๒๘ เป็นวันที่ ๑ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร (ราชกิจจานุเบกษา)

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๗-๒๕๒๘ เป็นวันที่ ๒ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร (ราชกิจจานุเบกษา)

 
 
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มก.)

วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๙
เวลา ๑๔.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๒๘ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ราชกิจจานุเบกษา)
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๒
เวลา ๑๔.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๓๑ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ราชกิจจานุเบกษา)

 

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๓
เวลา ๙.๐๕ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ สุธรรม อารีกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สงคราม เหลืองทองคำ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร. อายุส พิชัยชาญณรงค์ กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
นำนางสาวชลลดา บูรณกาล ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล เผ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางสาขาสรีรวิทยาในสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา และนายพูนพิภพ เกษมทรัพย์ ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานทุน
อานันทมหิดล ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาสำเร็จและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อถวายรายงานผลการศึกษาด้วย
(ราชกิจจานุเบกษา)

 

วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ และทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มก.)

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔
เวลา ๑๔.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๓๓-๒๕๓๔ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วย (ราชกิจจานุเบกษา)

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๕
เวลา ๑๔.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๓๔-๒๕๓๕ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ราชกิจจานุเบกษา)

 
 
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มก.)

วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๗
เวลา ๑๔.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๓๖-๒๕๓๗ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นวันที่ ๑ ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบบังคมทูลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ราชกิจจานุเบกษา)
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗
เวลา ๑๔.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๓๖-๒๕๓๗ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นวันที่ ๒ (ราชกิจจานุเบกษา)

 
 
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มก.)

วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๘
เวลา ๑๕.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๓๘ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ราชกิจจานุเบกษา)
 

(ภาพจาก สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร)

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๘
เวลา ๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร)
 

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๘
เวลา ๑๕.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๗-๒๕๓๘ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการนี้ด้วย
ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) (ราชกิจจานุเบกษา)

 

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘
เวลา ๑๕.๓๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๓๖-๒๕๓๗ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ราชกิจจานุเบกษา)

 

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘
เวลา ๑๕.๓๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๓๖-๒๕๓๗ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ราชกิจจานุเบกษา)

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐
เวลา ๑๖.๒๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๓๙-๒๕๔๐ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นวันที่ ๑
เมื่อเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเลี้ยงรับรอง ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพฤกษศาสตร์ ณ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ราชกิจจานุเบกษา)

 

วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ผลงานการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มก.)

 
 
(ภาพจาก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มก.)

วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๐
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร และทรงเปิดนิทรรศการ “ของชิ้นเอกในพิพิธภัณฑ์ มก.” ณ อาคารนิทรรศการ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร (สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร)
เมื่อเสร็จพิธีเปิดอาคารสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรแล้ว เสด็จฯ ทรงปลูกต้นสิรินธรวัลลี และต้นกันภัยมหิดล ณ สวนรวมพรรณไม้เกียรติประวัติไทย บริเวณอนุสาวรีย์บูรพาจารย์ (คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มก.)
 
 

บรรณานุกรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ๒๕๔๒.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วันพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ๒๕๓๘. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.


งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
 
© 2016--jameekorn.y@ku.th--